top of page
04_banner_tecaj 2.jpg

Temeljne kompetence 2023-2029

Anchor 1

Temeljne kompetence 2023-2029

 

Naziv operacije: Temeljne kompetence 2023-2029

Naslov projekta: Temeljne kompetence v dolini Soče

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023 - 30. 6. 2029

Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)

Konzorcijski partner: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG)

Vrednost projekta: 1.508.975,11 EUR

Sofinanciranje projekta: Evropska unija (40%) in Republika Slovenija (60%)

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (https://evropskasredstva.si).

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Opis projekta

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.


Cilj projekta je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.


Predmet projekta je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih kompetenc. V programe se udeleženci vključujejo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Ciljna skupina, opredeljena za javni razpis Kompetence 2023-2029, so odrasli (skladno z 2. in 8. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO). 

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih ranljivih skupin:
- nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje - ISCED 3 ali manj),
- aktivni, ki so stari 55 let ali več,
- tujci,
- zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Vsa izobraževanja so v okviru projekta za udeležence brezplačna.

Programe/tečaje izvajamo tudi v podjetjih/drugih organizacijah ter na različnih lokacijah.

Znotraj operacije je mogoče sofinanciranje naslednjih programov:

a. Javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti
(v nadaljnjem besedilu: programi UŽU):
a1 UŽU Beremo in pišemo skupaj
a2 UŽU Most do izobrazbe
a3 UŽU Moj korak
a4 UŽU Izzivi podeželja
a5 UŽU Delovno mesto
a6 UŽU Razgibajmo življenje z učenjem.
Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja.
b. Javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik
Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju.
c. Javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev
Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji.
d. Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle
Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost.
e. Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle
Cilj programa je spoznavanje možnosti ter usposabljanje za uporabo digitalnih tehnologij za vsakodnevne potrebe pri življenju in delu, kar lahko obsega na primer delo, učenje, zabavo, druženje, nakupovanje in dostop do najrazličnejših javnih storitev, od zdravstvenih storitev do kulture ipd.
f. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO) za:
f1 sporazumevanje v slovenskem jeziku
f2 sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:
- A1 (vstopna raven),
- A2 (vmesna raven),
- B1 (sporazumevalni prag),
- B2 (višja raven),
- poslovna konverzacija B2 (višja raven),
- konverzacija B1(sporazumevalni prag),
- osvežitveni tečaj A1 (vstopna raven),
- osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
- osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
- osvežitveni tečaj B2 (višja raven).
f3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne
izobraženosti, ki vključujejo:
- matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
- finančno pismenost,
- učenje učenja,
- socialne in državljanske kompetence,
- samoiniciativnost in podjetnost,
- odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,
- kulturno zavest in izražanje,
- medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.),
- trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
- zdrav življenjski slog ipd.
f4 pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO1), ki obsegajo:
- WORD (osnovna in nadaljevalna raven),
- EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven),
- POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven) in
- uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega
življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih
naprav).
g. Programi za uporabo načel HACCP sistema
h. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
i. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov
j. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
k. Izvajanje izpitov:
Za udeležence, ki v okviru javnega razpisa Kompetence 2023-2029 uspešno opravijo program Slovenščina kot drugi in tuji jezik, programe priprav na opravljanje izpitov iz slovenskega in tujih jezikov ter programe priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka, se lahko sofinancira tudi stroške za enkratno opravljanje izpitov, in sicer za:
- izpite po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik pri pooblaščenih izvajalcih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani:
k1 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na vstopni ravni
k2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
k3 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni
k4 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti.
- k5 izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega
centra.
- k6 strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.

Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnem programu, prejmejo potrdilo o
usposabljanju, skladno s Pravilnikom o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10, 44/12, 28/16, 6/18 – ZIO-1, 27/18, 9/20 in 58/22), in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu. 
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po programih pod alinejami od f. do j. 2.1 točke javnega razpisa Kompetence 2023-2029, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.gov.si/teme/sredstva-evropske-kohezijske-politike/

Organ upravljanja: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Spletni portal Evropska sredstva: https://evropskasredstva.si/

Izvedbe izobraževalnih programov v letu 2024:

Ruščina za popolne začetnike (50 h) 
2x tedensko: torek, četrtek; 17:00-19:15
Pričetek: 5. 3. 2024

Španščina za popolne začetnike (50 h) 
2x tedensko: ponedeljek, sreda; 17:00-19:15
Pričetek: 4. 3. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) 
1x tedensko: ponedeljek, oz. torek, 15:30-18:30
Pričetek: 30. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h) 
srede, 8:45-11:45
Pričetek: 7. 2. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h)
srede, 12:15-15:15
Pričetek: 7. 2. 2024

Angleščina - vmesna raven 1 (50 ur) 
torki in srede, 16:00-18:15
Pričetek: 21. 2. 2024

Angleščina - vmesna raven 1 (50 ur) 
četrtki, 17:15-19:30 ali do 20:15
Lokacija: OŠ Deskle
Pričetek: 1. 2. 2024

Italijanščina za popolne začetnike (50 h) 
ponedeljki in srede, 8:15-10:30
Pričetek: 19. 2. 2024

Osvežitvena italijanščina A1 (50 h)
ponedeljki in srede, 10:45-13:00
Pričetek: 19. 2. 2024

Italijanščina za popolne začetnike (50 h)  
torek in četrtek: 17:00-19:15
Pričetek: 6. 2. 2024

Angleščina za popolne začetnike (50 h) 
srede 8:00, petki 9:30
Pričetek: 24. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h)
torki in četrtki, 9:00-11:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Povežimo pametni telefon in računalnik (50 h)
torki in četrtki, 13:00-15:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Nemščina za popolne začetnike (50 h)
sreda, 10:00-12:15
Pričetek: 31. 1. 2024

Nemščina - vmesna raven 1 (50 h) 
ponedeljek, 16:00-18:15
Pričetek: 19. 1. 2024

Javnoveljavni program: Slovenščina kot drugi in tuji jezik (120 h) 
torek, petek: 12:00-14:15
Pričetek: 30. 1. 2024

Neformalni program sporazumevanja v slovenskem jeziku: V slovenščini se znajdem (50 h) 
ponedeljek, sreda: 16:30-18:45
Pričetek: 5. 2. 2024

Priprava na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni (30 h) 
ponedeljek, petek, 12:00-14:15
Pričetek: 2. 2. 2024

Slepo tipkanje (50 h)

torek, četrtek: 7:00-8:30

Pričetek: 5. 3. 2024

ABC uporabe Excel-a (50 h)

torek, 15:30-18:30

Lokacija: Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Pričetek: 12. 3. 2024

ABC uporabe Excel-a (50 h)

četrtek, 15:30-18:30

Pričetek: 14. 3. 2024

Lokacija: Polident

Osvežitvena italijanščina A1 (50 ur)

ponedeljek, sreda: 15:00-16:30

Lokacija: Zdravstveni dom Nova Gorica

Pričetek: 4. 3. 2024

Priprava na izpit iz slovenskega jezika na osnovni ravni (30 h) 

torek, petek: 9:00-12:00

Pričetek: 12. 4. 2024

Prvi koraki v slovenščini (50 ur)

torek in sreda: 11:45-14:45 ali 15:00-18:00

Lokacija: Mahle

Pričetek: 8. 5. 2024

Prvi koraki v slovenščini (50 ur)

torek in sreda: 11:45-14:45 ali 15:00-18:00

Lokacija: Mahle

Pričetek: 8. 5. 2024

Termini posameznih srečanj se lahko, po dogovoru z udeleženci in predavatelji ali zaradi nepredvidenih dogodkov, spremenijo.

temeljne kompetence.jpg

Temeljne kompetence 2023-2029

bottom of page